12 Şubat 2012 Pazar

hz muhammedin kronolojisi kısa

hz muhammedin kronolojisi kısa

HZ MUHAMMED’İN KRONOLOJİK HAYATI

M S 571- Fil Olayı Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı
20 Nisan 571- İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s a v ) doğdu

569 • Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi) (1) .
• Sütannesi Halîme’ye verilmesi.
574 • Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.
575 • Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.
577 • Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.
578 • Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.
589 • [?]Ficâr Savaşı’na katılması.
• [?]Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.
594 • Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
• Hatice ile evlenmesi.
605 • Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.
610 • Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü [27 [?] Ramazan).
613 • Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.
614 • Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.
615 • Habeşistan’a ilk hicret.
616 • Habeşistan’a ikinci hicret.
• Hamza’nın müslüman olması.
• Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
• Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.
619 • Boykotun sona ermesi.
620 • Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).
• Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).
• Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).
• Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).
621 • İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).
• Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).
622 • İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).
Medine Dönemi
1/622 • Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
• Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
• Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
• Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
• Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
• Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
• Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
• Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
• Namaza çağrı için ezanın teşrîi.
1/623 • Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
• Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).
• Savaşa izin verilmesi.
• Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
• Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
• Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
• Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
• Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.
2/623 • Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).
• Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
• Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
2/624 • Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
• Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
• Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
• Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
• Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
• Enfâl sûresinin nâzil olması.
• Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
• Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
• İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
• Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
• Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
• Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
• Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
• İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
• Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
• Zekâtın farz kılınması.
3/624 • Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
• Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
• Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
3/625 • Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
• Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
• Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
• Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
• Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).
4/625 • Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
• Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
• Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
• İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
• Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).
4/626 • Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
• Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
• Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
• Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.
5/626 • Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
• Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
• Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
• Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).
5/627 • Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
• İfk hadisesi.
• Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
• Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
• Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
• Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
• Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).
6/627 • Benî Lihyân Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).
• Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir/Ağustos).
• Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir sonu/Eylül).
• Zeyd b. Hârise’nin Tarîf Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim-Kasım).
• Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).
6/628 • Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Zeyd b. Hârise’nin Medyen Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Zeyd b. Hârise’nin II. Vâdilkurâ Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).
• Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).
• Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.
• Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).
• Umre seferi (Zilkade/Mart).
• Hz. Peygamber’in, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.
• Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).
• Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).
• Feth sûresinin nâzil olması.
• Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olması.
7/628 • Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).
• Habeş Necâşisi Ashame’nin müslüman olması.
• Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.
• Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).
• Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).
• Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.
• Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.
• Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.
• Yemen Valisi Bâzân’ın müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).
• Vâdilkurâ Gazvesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
• Teymâ yahudileriyle antlaşma yapılması.
• Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şâban/Aralık).
• Hz. Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi (Şâban/Aralık).
• Beşîr b. Sa‘d’ın Fedek Seriyyesi (Şâban/Aralık).
7/629 • Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
• Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
• Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
• Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).
8/629 • Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
• Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
• Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
• Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
• Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
• Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
• Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.
8/630 • Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
• Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
• Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
• Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
• Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
• Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
• Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
• Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
• Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
• Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
• Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
• Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
• Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
• Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
• Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
• Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
9/630 • Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
• Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
• Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
• Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
• Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
• Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
• Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
• Îlâ ve tahyîr hadisesi.
• Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
• Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
• Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
• Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.
• Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
• Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
• Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
• Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
• Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
• Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
• Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.
9/631 • Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
• Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
• Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
• Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Adınızı Ve Soyadınızı Yazınız..